MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 98 965,13 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 1 477 955,82 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 93 710,79 €
Daň za psa 12 534,44 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 500,00 €
Daň za predajné automaty 866,66 €
Daň za ubytovanie 16 191,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 2 893,50 €