MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 127 343,10 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 1 912 342,55 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 191 601,08 €
Daň za psa 24 279,23 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 1 200,00 €
Daň za predajné automaty 1 150,00 €
Daň za ubytovanie 8 507,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 5 425,50 €