MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 79 900,06 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 1 391 776,06 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 58 631,22 €
Daň za psa 7 091,65 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 1 200,00 €
Daň za predajné automaty 1 225,00 €
Daň za ubytovanie 38 963,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 5 289,50 €