MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 139 370,67 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 2 559 495,10 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 145 881,48 €
Daň za psa 27 534,50 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 500,00 €
Daň za predajné automaty 983,32 €
Daň za ubytovanie 24 934,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 3 185,00 €