MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 176 362,99 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 2 921 799,65 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 213 034,86 €
Daň za psa 25 576,73 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 1 200,00 €
Daň za predajné automaty 1 150,00 €
Daň za ubytovanie 13 961,60 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 5 425,50 €