MENU

POPIS

Poplatník je povinný ohlásiť obci povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

LEGISLATÍVA

  • § 80 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

  • VZN č. 11/2012, 4/2013, 12/2015

Mesto poplatok zníži vo výške 50% ročného poplatku poplatníkovi, ktorý mestu preukáže, že:

  • je študentom dennej formy štúdia s pobytom mimo územia mesta. Potrebný doklad - potvrdenie o návšteve školy

  • má zamestnanie mimo územia mesta s pobytom mimo územia mesta. Potrebný doklad - platná pracovná zmluva (vystavená v aktuálnom kalendárnom roku), potvrdenie od zamestnávateľa

Mesto poplatok odpustí v alikvotnej výške poplatníkovi, ktorý mestu preukáže, že:

  • sa viac ako90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Potrebný doklad - platná pracovná zmluva, doklad o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, pracovné víza, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o výkone trestu, potvrdenie z príslušného mestského úradu alebo obecného úradu o prihlásení sa k plateniu poplatku

  • poskytuje sa mu sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou. Potrebný doklad - potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb

UPOZORNENIE

Poplatník má nárok iba na jeden druh zníženia poplatku.

Doklady k zníženiu alebo odpusteniu poplatku treba predložiť najneskôr do 31.3. príslušného roka, príp. do 30 dní odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu poplatkovej povinnosti. Na neskôr doručené doklady o odpustenie lebo zníženie poplatku správca poplatku nebude prihliadať.

Pre odpustenie alebo zníženie poplatkov pretrvávajúcich aj v ďalšom kalendárnom roku je potrebné predložiť aktuálne doklady za každé zdaňovacie obdobie.

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 1. 7. 2016

Formulár

Oblasti služieb

Kontaktné osoby

Mgr. Janka Beniaková

Funkcia: Odborný referent odpadového hospodárstva
Telefón: +421 42 4455763
E-mail: janka.beniakova@dubnica.eu