MENU

POPIS

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
Rozsah úkonov opatrovateľskej služby určuje Mesto v hodinách na základe sociálnej posudkovej činnosti

LEGISLATÍVA

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
 • VZN č. 6/2015

ZÁKONNÁ LEHOTA

30 dní

PRÍLOHY

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

POVINNÉ PRÍLOHY

 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 • Rozhodnutie o výške dôchodku za príslušný kalendárny rok
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

NEPOVINNÉ PRÍLOHY

 • Iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy (napr. právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony)

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 7. 9. 2016

Formulár

Oblasti služieb