MENU

POPIS

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa PRÍLOHY: zákona alebo obyvateľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Poskytuje sa tu pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, a zabezpečuje sa tu záujmová činnosť.

LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
  • VZN č. 6/2015

ZÁKONNÁ LEHOTA

30 dní

PRÍLOHY

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

POVINNÉ PRÍLOHY

  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016

Formulár

Oblasti služieb