MENU

POPIS

Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

V zmysle ustanovenia § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má účastník konania právo proti rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie, ak zákon neustanovuje inak, alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne, alebo ústne do zápisnice nevzdal. Podanie odvolania je subjektívnym právom účastníka – procesnou formou nevyužitia tohto práva je vzdanie sa práva na odvolanie, ku ktorému dochádza po oznámení rozhodnutia.
V prípade, ak účastník konania nemá voči vydanému rozhodnutiu žiadne výhrady - pre urýchlenie právoplatnosti, môže využiť elektronickú službu
Vzdanie sa odvolania.
Po prijatí a spracovaní tejto požiadavky, rozhodnutie správneho orgánu nadobúda okamžitú právoplatnosť.
Dôvody vzdania sa odvolania sa neuvádzajú.
Spravidla pôjde o konanie keď účastník potrebuje právoplatné rozhodnutie správneho orgánu na iné účely ( občianskoprávneho /administratívneho konania).

 

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016