MENU

POPIS

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Mesta vo svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane.

LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN č. 11/2015

PRÍLOHY

  • Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 15. 7. 2016

Formulár

Oblasti služieb