MENU


Poplatník sa oznámením hlási k poplatkovej povinnosti, oznamuje vznik, zmeny alebo zánik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Poplatník sa oznámením hlási k poplatkovej povinnosti, oznamuje vznik, zmeny alebo zánik daňovej povinnosti k dani za úžívanie verejného priestranstva.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Mesto Dubnica nad Váhom vlastní alebo má v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov. Po vyplnení a podaní daňového priznania sa vystaví daňovníkovi potvrdenie o podaní daňového priznania.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Oznamuje vznik daňovej povinnosti prostredníctvom daňového priznania. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Oznamuje vznik daňovej povinnosti prostredníctvom daňového priznania. Daňové priznanie dani za predajné automaty. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Otvoriť detail

Oblasti služieb: