MENU

POPIS

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN č. 11/2015

ZÁKONNÁ LEHOTA

Priznanie daňovník podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

PRÍLOHY

  • Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa (FO aj PO)
  • Bez príloh

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 15. 7. 2016

Formulár

Oblasti služieb