MENU

POPIS

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z predajných automatov správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania na príslušnom tlačive a to: "Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".

LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN č. 11/2015

ZÁKONNÁ LEHOTA

Priznanie sa podáva do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. Pri zmene alebo zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní podaním čiastkového priznania.

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 15. 7. 2016

Formulár

Oblasti služieb