MENU

POPIS

Služba je orientovaná na zabezpečenie dokladu pre obyvateľa, že obec neeviduje voči obyvateľovi pohľadávky prostredníctvom elektronických prostriedkov. Obec pri správe daní a poplatkov poskytuje informácie daňovníkom a poplatníkom v súlade s Daňovým poriadkom (§ 53) na ich žiadosť. Predmetom vzájomných práv a povinností medzi obcou a obyvateľom, alebo iným subjektom môžu byť aj zmluvné záväzky a peňažné plnenia. O potvrdení existencie, či neexistencie nesplateného záväzku určeného rozhodnutím môže požiadať daňovník a obec v rámci všeobecných zásad občianskoprávnych vzťahov vyhovie.

LEGISLATÍVA

  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 15. 7. 2016

Formulár

Oblasti služieb