MENU


Pomocou žiadosti si občan, podnikateľ žiadajú o vydanie potvrdenia o výške pohľadávok voči mestu.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý voličovi umožňuje voliť v inom volebnom okrsku, než do ktorého patrí podľa miesta svojho trvalého pobytu. Podmienky vydávania hlasovacích preukazov sú upravené špecificky v závislosti od druhu volieb.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu - ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovanie vodných tokov a životného prostredia.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Organizátor verejného kultúrneho podujatia má voči obci, na ktorej území sa má verejné kultúrne podujatie uskutočniť oznamovaciu povinnosť. Prostredníctvom služby môže organizátor verejného kultúrneho podujatia oznámiť obci zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Poruchy zaznamenané na verejnom osvetlení môže občan nahlásiť priamo prevádzkovateľovi verejného osvetlenia, ktorý má na tento účel zriadený 24-hodinový dispečing.

Otvoriť detail

Oblasti služieb: