MENU

POPIS

Obec je povinná zabezpečovať v rámci systému zberu odpadov aj zabezpečovanie vhodných zberných nádob na zber odpadov. Prostredníctvom služby sa umožňuje realizovať elektronickou formou žiadosť na zabezpečenie, výmenu alebo doplnenie zbernej nádoby určenej na zber príslušného druhu odpadu.

LEGISLATÍVA

  • Zákon 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, účinný do 31.12.2015
  • Zákon 582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 2/2016

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 15. 7. 2016