MENU


Pomocou žiadosti si občan, podnikateľ žiadajú o vydanie zbernej nádoby pre odpad.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na zadanie žiadosti občana, podnikateľa pre Povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Zabezpečuje elektronická komunikácia pri predkladaní žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla. Spravidla žiadosť podáva stavebník, ktorému bolo povolené užívanie stavby, alebo odstránenie stavby. Cez elektronické rozhranie sa taktiež doručuje rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla a orientačného čísla.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Povoľovanie výrubu drevín rastúcich mimo lesa

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na podanie žiadsti o povolenie chovu nebezpečných živočíchov.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na podanie žiadosti o povolenie výrubu drevín vo verejnej zeleni.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na podanie žiadosti k získaniu rozhodnutia k zmene druhu pozemku.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácii - Služba slúži na podanie žiadosti na povolenie uzávierky cesty V zmysle zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.

Otvoriť detail

Oblasti služieb: