MENU

POPIS

Služba vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý voličovi umožňuje voliť v inom volebnom okrsku, než do ktorého patrí podľa miesta svojho trvalého pobytu. Podmienky vydávania hlasovacích preukazov sú upravené špecificky v závislosti od druhu volieb. Ide o voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta Slovenskej republiky. Vydaný hlasovací preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič teda môže na základe hlasovacieho preukazu hlasovať kdekoľvek na Slovensku, pričom hlasovací preukaz musí okrskovej volebnej komisii odovzdať. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov nie je možné hlasovať na základe hlasovacieho preukazu, ale len v mieste trvalého pobytu voliča.

 

LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.180/2014 Z.z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. volebný kódex)

 

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 15. 7. 2016

Formulár

Oblasti služieb