MENU

POPIS

Prostredníctvom služby sa predkladá elektronicky žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva. Ulice a iné verejné priestranstvá sú majetkom obce a podmienky ich využívania môže upravovať obec v rámci pravidiel nakladania s majetkom obce. Môže pritom rozlišovať medzi komerčným a nekomerčným účelom zabratia, prípadne medzi povahou jednotlivých verejných priestranstiev. Prostredníctvom služby sa žiadateľovi doručuje povolenie na užívanie alebo zabratie verejného priestranstva obsahujúce záväzné podmienky pre žiadateľa, prípadne vyrozumenie o zamietnutí žiadosti s odôvodnením.

 

LEGISLATÍVA

  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN 8/2011

 POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 15. 7. 2016