MENU

POPIS

Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

 

LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z.z.

ZÁKONNÁ LEHOTA

na vybavenie: 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená

 

POPLATKY

Správne poplatky: nevyžadujú sa.

Poplatok za tabuľku orientačného čísla: pri osobnom prevzatí tabuľky

 

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 7. 9. 2016