MENU
 1. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody (obec) uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

 2. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce), ak zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2, ustanovenie nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,  ale povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (OÚ Ilava – OSŽP) najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
 3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách (druh pozemku podľa LV)  a záhradkárskych osadách, 
 4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody (trestný zákon) na majetku, ale povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (OÚ Ilava – OSŽP) najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
 5. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu.

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

POPIS

FO a PO je pred výrubom dreviny ktorá podlieha súhlasu na výrub povinná podať žiadosť o výrub na obci v ktorej katastri drevina rastie.

LEGISLATÍVA

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • VZN č. 10/2003 o hospodárení s mestskou zeleňou

POPLATKY zákon 145/1995 Z. z. o poplatkoch položka 160

Fyzická Osoba      10 eur

Právnická Osoba 100 eur

ZÁKONNÁ LEHOTA

30 dní s možnosťou predĺženia - vedúci orgánu ochrany prírody môže túto lehotu v zložitých prípadoch pred jej uplynutím primerane predĺžiť, najviac však o štyri mesiace.

PRÍLOHY

Stanovuje Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a obsahuje:

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 2. katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 5. odôvodnenie žiadosti.

Doklady písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na:

 1. druh a zdravotný stav dreviny,
 2. funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
 3. to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
 4. podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:

 1. zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 2. nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
 3. narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

TLAČIVÁ

 • F 100 Žiadosť o výrub

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016