MENU

POPIS

Občan a podnikateľ je povinný požiadať o stanovisko Mesta o zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov.

LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Predpis č. 143/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o chove nebezpečných živočíchov
  • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti- účinnosť k 1.8.2014, §39(3)f)

ZÁKONNÁ LEHOTA

30 dní

PRÍLOHY

  • Žiadosť o stanovisko obce k chovu nebezpečných živočíchov (FO aj PO)

POVINNÉ PRÍLOHY

  • Kópia z katastrálnej mapy s lokalizáciou chovu

NEPOVINNÉ PRÍLOHY

  • Bez príloh

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016