MENU

POPIS

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu s výrubom drevín a uhradenie správneho poplatku, ktorej výsledkom je súhlas alebo zamietnutie výrubu drevín vo verejnej zeleni. Súhlas alebo zamietnutie s výrubom stromov a kríkov vo verejnej zeleni a určenie náhradnej výsadby.

 

LEGISLATÍVA

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

 

PRÍLOHY

  • Podnet na výrub, orezanie drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Dubnica nad Váhom(PO aj FO)


POVINNÉ PRÍLOHY

  • Stanovisko správcu bytového domu, prípadne dotknutých občanov (susedov)


NEPOVINNÉ PRÍLOHY

  • Bez príloh

 


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016