MENU

POPIS:

Mesto poskytuje na vyžiadanie vlastníka stanovisko k zmene druhu pozemku, a to spravidla na základe miestnej obhliadky. Stanovisko je závislé okrem iného tiež na definiícií využitia pozmeku v zmylse územného plánu, budúceho možného využitia pozemku. Zmenu druhu pozemku rieši príslušný orgán štátnej správy.

LEGISLATÍVA:

§ 9 zákona č. 220/2004 Z. Z.z ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

ZÁKONNÁ LEHOTA

Spravidla do 30 dní

PRÍLOHY:

  • Žiadosť o zmenu druhu pozemku (FO aj PO)

POVINNÉ PRÍLOHY:

  • Bez príloh

NEPOVINNÉ PRÍLOHY:

  • Snímka katastrálnej mapy
  • List vlastníctva
  • Ortofotomapa
  • Dedičské rozhodnutie

POZNÁMKA:

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016