MENU

POPIS:

Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne.

Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

LEGISLATÍVA:

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
  • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 6/2011, 5/2014

ZÁKONNÁ LEHOTA

najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne

PRÍLOHY:

  • Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne

POZNÁMKA:

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016

Formulár

Oblasti služieb