MENU

POPIS

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste.

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 178/1998 Z.z.
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
  • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • VZN 8/2014

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016

Formulár

Oblasti služieb