MENU

POPIS:

Ukončenie prác na rozkopávke miestnych komunikácií je povinný žiadateľ o rozkopávku ohlásiť príslušnému odbornému referátu. Ten zabezpečí obhliadku stavu komunikácie v teréne. V prípade nesplnenia podmienok úpravy komunikácií bude upozornený  žiadateľ na povinnosť zabezpečenia povrchovej úpravy a stanoví nový termín na zabezpečenie nápravy.

LEGISLATÍVA:

 • § 9 a § 9a zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon)

PRÍLOHY:

 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávka (FO aj PO)

POVINNÉ PRÍLOHY:

 • Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
 • Situácia trasy a výkopu
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
 • Vyjadrenie OR PZ ODI SR  Trenčín + projekt dopravného značenia s technickou správou
 • Vyjadrenie správcu miestnej komunikácie
 • Vyjadrenie dodávateľa zemných prác
 • Vyjadrenie dodávateľa montážnych prác
 • Vyjadrenia dodávateľa konečných povrchových úprav
 • Vyjadrenie odboru životného prostredia MsÚ (platí pri výkopových prácach v mestskej zeleni)
 • Projekt dočasného značenia
 • Farebné fotografie budúceho rozkopu

NEPOVINNÉ PRÍLOHY:
 

POZNÁMKA:

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016