MENU

POPIS

Služba poskytuje prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia možnosť splniť oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z.z. elektronicky, prostredníctvom formulára. Na základe údajov vyplnených v oznámení je prevádzkovateľovi vypočítaná výška poplatku a spracované a doručené rozhodnutie o poplatku.

LEGISLATÍVA

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

TLAČIVÁ

 • F 089 Tlačivo ohlásenia spotreby paliva (chemických látok) na určenie výšky poplatku za znečiťovanie ovzdušia
 • F 090 Žiadosť o súhlas na zmenu stavby MZZO – FO
 • F 091 Žiadosť o súhlas na stavbu MZZO – FO
 • F 092 Žiadosť o súhlas na stavbu MZZO – PO
 • F 093 Žiadosť o súhlas na užívanie stavby MZZO – FO
 • F 094 Žiadosť o súhlas na užívanie stavby MZZO – PO
 • F 095 Žiadosť o súhlas na zmenu a užívanie stavby MZZO – FO
 • F 096 Žiadosť o súhlas na zmenu a užívanie stavby MZZO – PO
 • F 097 Žiadosť o súhlas na zmenu podľa písm. d)
 • F 098 Žiadosť o súhlas na zmenu stavby MZZO - PO

Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach podľa zákona 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady   č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

(1) Obec rozhoduje

a) povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26),

b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskychveciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,

c) pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch (§ 50 ods. 5),

d)  uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie (§ 55 ods. 3).

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 si môže okresný úrad vyhradiť rozhodovanie, najmä ak ide o územia chránených vodohospodárskych oblastí a územia ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

(3) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy

a) dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,

b) vedie evidenciu o vodách (§ 29),

c) vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1),

d) prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 písm. a)].

e) zasiela údaje o povolenom množstve odberov podzemných vôd orgánu štátnej vodnej správy do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.

(4) Obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch (§ 18 ods. 5),

TLAČIVÁ

 • F 099 Žiadosť o stavebné povolenie na zriadenie studne

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016