MENU


Poplatník sa oznámením hlási k poplatkovej povinnosti, oznamuje vznik, zmeny alebo zánik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Poplatník sa oznámením hlási k poplatkovej povinnosti, oznamuje vznik, zmeny alebo zánik daňovej povinnosti k dani za úžívanie verejného priestranstva.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Mesto Dubnica nad Váhom vlastní alebo má v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov. Po vyplnení a podaní daňového priznania sa vystaví daňovníkovi potvrdenie o podaní daňového priznania.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Oznamuje vznik daňovej povinnosti prostredníctvom daňového priznania. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Oznamuje vznik daňovej povinnosti prostredníctvom daňového priznania. Daňové priznanie dani za predajné automaty. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Pomocou žiadosti si občan, podnikateľ žiadajú o vydanie potvrdenia o výške pohľadávok voči mestu.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Pomocou žiadosti si občan, podnikateľ žiadajú o vydanie zbernej nádoby pre odpad.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý voličovi umožňuje voliť v inom volebnom okrsku, než do ktorého patrí podľa miesta svojho trvalého pobytu. Podmienky vydávania hlasovacích preukazov sú upravené špecificky v závislosti od druhu volieb.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na zadanie žiadosti občana, podnikateľa pre Povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Zabezpečuje elektronická komunikácia pri predkladaní žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla. Spravidla žiadosť podáva stavebník, ktorému bolo povolené užívanie stavby, alebo odstránenie stavby. Cez elektronické rozhranie sa taktiež doručuje rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla a orientačného čísla.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na podanie žiadosti o posúdenie odkazanosti na sociálnu službu

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na podanie žiadosti na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu - ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovanie vodných tokov a životného prostredia.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Povoľovanie výrubu drevín rastúcich mimo lesa

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na podanie žiadsti o povolenie chovu nebezpečných živočíchov.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na podanie žiadosti o povolenie výrubu drevín vo verejnej zeleni.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na podanie žiadosti k získaniu rozhodnutia k zmene druhu pozemku.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na splnenie si oznamovacej povinnosti podnikateľa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba je zameraná na realizáciu základného práva obyvateľa obce a ďalších osôb na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii prostredníctvom elektronického prostredia. Predmetom je sprístupňovanie informácií na základe žiadosti.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na splnenie si oznamovacej povinnosti podnikateľa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre oznámenie zrušenia prevádzkovej jednotky.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Služba umožňuje požiadať o vydanie povolenia pre ambulantný predaj.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Organizátor verejného kultúrneho podujatia má voči obci, na ktorej území sa má verejné kultúrne podujatie uskutočniť oznamovaciu povinnosť. Prostredníctvom služby môže organizátor verejného kultúrneho podujatia oznámiť obci zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Poruchy zaznamenané na verejnom osvetlení môže občan nahlásiť priamo prevádzkovateľovi verejného osvetlenia, ktorý má na tento účel zriadený 24-hodinový dispečing.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácii - Služba slúži na podanie žiadosti na povolenie uzávierky cesty V zmysle zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Slúži na doplnenie realizovaného podania.

Otvoriť detail

Slúži na doplnenie realizovaného podania odvolania sa voči rozhodnutiu.

Otvoriť detail

Slúži na doplnenie realizovaného podania

Otvoriť detail

Slúži na zaslanie žiadosti pomocou, ktorej je možné prihlásiť sa do privátnej sekcie portálu esluzby.dubnica.eu

Otvoriť detail

Slúži na zaslanie žiadosti pomocou, ktorej je možné odhlásiť sa z privátnej sekcie portálu esluzby.dubnica.eu

Otvoriť detail

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty. Poplatník sa oznámením hlási k poplatkovej povinnosti, oznamuje vznik, zmeny alebo zánik.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Slúži na zaslanie žiadosti pomocou všeobecného podania.

Otvoriť detail

Slúži na doplnenie realizovaného podania.

Otvoriť detail